pUC19
    pUC19
  • 平台编号:bio-82481
  • 质粒信息: pUC19
  • 规格:2ml甘油管 20ul质粒
  • 用途:氨苄抗性 宿主:DH5α,BL21 //
  • 订购 说明书
  • 注意事项:仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用(产品信息以出库为准)