NCTC 13440
    NCTC 13440
  • 平台编号:bio-78244
  • 拉丁属名:Klebsiella pneumoniae
  • 规格:6PK/罐
  • 用途:/
  • 订购
  • 注意事项:仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用(产品信息以出库为准)